Zamjena i povrat

U našem webshopu www.voolvaofficial.com Kupac ima pravo povrata i zamjene proizvoda. Ukoliko se radi o zamjeni proizvoda zbog želje Kupca, isti šalje proizvod o svom trošku, a ukoliko je razlog povrata oštećen ili neispravan proizvod, trošak ide na račun Trgovca.

Ukoliko u trenutku preuzimanja proizvoda od dostavne službe Kupac primijeti oštećenje na proizvodu, dužan je obavijestiti dostavljača na mjestu isporuke, te se također javiti na e-mail: info@voolvaofficial.com

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Vraćeni proizvod mora biti neoštećen/neotvoren i ne smije biti korišten te mora biti zapakiran u originalno pakiranje s odgovarajućim originalnim etiketama, privjesnicama i deklaracijom. Iz higijenskih razloga, kao i zbog same prirode proizvoda, otvoreni, isprobani i korišteni proizvodi ne ispunjavaju uvjete za zamjenu ili povrat.

Ukoliko je proizvod neispravan, trošak povrata ili zamjene snosi Trgovac. Prema želji Kupca, vraćeni proizvod će biti zamijenjen ili će Kupac primiti povrat novca. Ukoliko se ne radi o neispravnom ili oštećenom proizvodu pri povratu, a za koji je prilikom dostave ustanovljeno da je bio u ispravnom stanju (nije prijavljena neispravnost proizvoda) trošak povrata i/ili zamjene u cijelosti snosi Kupac.

Eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavne službe nisu odgovornost Trgovca, ali će isti u dogovoru s dostavnom službom osigurati najbolju moguću uslugu za Kupca.

Kao Potrošač, Kupac ima pravo na popravak štete, odnosno zamjenu proizvoda u slučaju da unutar 24 mjeseci od preuzimanja proizvoda primijeti materijalni nedostatak proizvoda. Ukoliko ništa od toga nije moguće, Trgovac će Kupcu vratiti plaćeni iznos proizvoda.

 

PRAVO NA OTKAZIVANJE NARUDŽBE

 

I Trgovac i Kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbe) prije slanja robe na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava. Ukoliko Trgovac iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti plaćenu robu, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana. Ukoliko Kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana.

Ukoliko Kupac odluči otkazati narudžbu nakon što je ista poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana nakon povrata iste robe od strane Kupca, umanjen za trošak dostave.

 

POTROŠAČKI PRIGOVORI

 

Potrošač prigovor može uputiti poštom na adresu Female d.o.o., Frane Alfirevica 7, 23000 Zadar

 ili e-mailom na adresu info@voolvaofficial.com.

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se roba šalje dostavnom službom), Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku 14 dana.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora Kupac može preuzeti OVDJE.

Kupac ugovor može jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Trgovac će postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat uplaćenog iznosa Trgovac će izvršiti nakon što je roba vraćena. Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

Potrošač ima zakonsko pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Trgovca o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

(a) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed– u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;

(b) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe– u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;

(c) kada je Potrošaču ili trećoj osobi koju je Potrošač odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

Potrošač snosi izravne troškove povrata robe.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

  1. ugovor o uslugama Trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora
  3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Potrošača ili koja je jasno prilagođena Potrošaču
  4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  7. Potrošač posebno zahtijevao posjet Trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Potrošač izrijekom zahtijevao, Trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
  8. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)


Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o on-line rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.

Navedeno znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU, svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.


Link: Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)